top of page

САМО ЗНАНИЯТА имат стойност, ако се използват и споделят

Glass container technology training

Технология на стъклени съдове

Mould design & Product development

Дизайн на мухъл и разработване на продукти

Mouldshop maintenance & Operations

Поддръжка и експлоатация на Mouldshop

Batch, Furnace & Glass conditioning

Кондициониране на партида, пещ и стъкло

IS Production & Maintenance

IS Производство и поддръжка

Quality control & Cold End operations

Контрол на качеството и операции в студения край

bottom of page